Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Od 1 stycznia 2019 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na zlecenie Powiatu Jarosławskiego realizuje zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,  pod nazwą: „Prowadzenie  Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 zlokalizowanego na terenie Gminy Chłopice i Gminy Radymno oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego".

W ramach realizowanego zadania można uzyskać:

  • informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym także  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • nieodpłatną mediację obejmującą poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc),
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna?

Co do zasady nasi prawnicy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Radymno w Skołoszowie (ul. Dworska 67; od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 12.00) oraz w Urzędzie Gminy Chłopice (Chłopice 149a, od czwartku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona poza w/w lokalizacjami albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Co wziąć ze sobą do punktu?

Na wizytę w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (wskazane jest, aby w dokumencie tym znajdował się numer PESEL, który jest niezbędny do wypełnienia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej).

Przygotowując się do wizyty warto przygotować sobie dokumenty dotyczące sprawy (np. decyzje, wyroki, umowy itp.) ewentualnie jakieś notatki dotyczące sprawy (w przypadku np. spraw spadkowych warto przygotować sobie drzewo genealogiczne i zadbać o zdobycie adresów wszystkich spadkobierców .)

Czy na wizytę Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej trzeba się umawiać?

Na wizytę w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej trzeba się umówić. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  16 624 62 62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.  Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zadanie pn. „Prowadzenie  Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 zlokalizowanego na terenie Gminy Chłopice i Gminy Radymno oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego” realizowane przez PSONI Koło w Jarosławiu finansowane ze środków Powiatu Jarosławskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.starostwo.jaroslaw.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

logo powiatu jaroslawskiego m

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,  pod nazwą: „Prowadzenie  Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 zlokalizowanego na terenie Gminy Chłopice i Gminy Radymno oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego". realizowane przez PSONI Koło w Jarosławiu finansowane ze środków Powiatu Jarosławskiego.