Rusza nowy projekt dofinansowany ze środków PFRON
przez A.Ciapciak

Od 01.04.2019 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu będzie realizowany projekt pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu-II”-dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt będzie obejmował oddziaływaniem 79 osób w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną i/lub niepełnosprawnością ruchową oraz innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ramach projektu założono realizację następujących form wsparcia: fizjoterapia, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna,
terapia metodą Halliwick, hipoterapia, terapia EEG - Biofeedback.

Projekt będzie realizowany w OREW zlokalizowanym w Jarosławiu, os. Witosa 18, w jego filii przy ul. Wilsona 6c w Jarosławiu,
na ogólnodostępnej krytej pływalni w Jarosławiu oraz w Ośrodku Terapeutyczno-Jeździeckim Stowarzyszenia Miłośników Koni „Arabian”
w Pawłosiowie.             

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydanego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania oraz miejsce zamieszkania na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego, lubaczowskiego, leżajskiego lub łańcuckiego.
Beneficjenci projektu rekrutowani będą spośród dzieci i młodzieży korzystających z oferty OREW.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz formularzy zgłoszeniowych w biurze OREW os. Witosa 18
w Jarosławiu. O przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu, nr telefonu: 16 627 14 87.

Projekt pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu-II” dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1 proc 2019 DL