Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu- edycja II

 

 

Ważne!

 

Informujemy, że zaplanowane formy wsparcia w Dziennym Domu Pomocy w Jarosławiu – edycja II zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 a także sytuacją epidemiologiczną w całym kraju tj. pandemią COVID-19, oraz istniejącym ryzykiem zakażenia koronawirusem, zostaną wstrzymane do czasu istnienia zagrożenia.

Powyższa sytuacja nosi znamiona działania siły wyższej, dlatego też PSONI Koło w Jarosławiu podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu wsparcia w projekcie od 14.03.2020r. do zniknięcia działania siły wyższej.

Jednocześnie zapewniamy, że w  sytuacji zawieszenia wsparcia monitorować będziemy sytuację Uczestników Projektu w miejscu ich zamieszkania.

W przypadku ustania siły wyższej, niezwłocznie przystąpimy do realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z umowy.

EFS DDP Plakat2