Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Od 1 stycznia 2018 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na zlecenie Powiatu Jarosławskiego realizuje zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,  pod nazwą: „Prowadzenie  Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław.


W ramach realizowanego zadania można uzyskać:

- informacje na temat obowiązującego stanu prawnego oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, a także wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

- pomoc przy sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a także pomoc w sporządzeniu innych pism procesowych z wyłączeniem pism  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministarcyjnym.


Pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) która nie ukończyła 26 lat;
6) która ukończyła 65 lat;
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
8) która jest w ciąży.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030).

logo powiatu jaroslawskiego m

Zadanie pn. „Prowadzenie w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław” realizowane przez PSONI Koło w Jarosławiu finansowane ze środków Powiatu Jarosławskiego.

 

Gdzie i kiedy można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17 - poniedziałek - piątek 13.00 – 17.00