PRZEBIEG I REZULTATY PROJEKTU

Logo EPS Zestaw

 

Działania, które zaplanowano aby osiągnąć cel główny w/w projektu, czyli m.in.: rozszerzenie działalności ZAZ w Starych Oleszycach, utworzenie nowych miejsc pracy, zatrudnienie 22 osób niepełnosprawnych  oraz ich wsparcie przez 5 trenerów pracy, doradcę zawodową, psychologa, fizjoterapeutkę, zostały zrealizowane  i przyczyniły się bezpośrednio do osiągnięcia celu szczegółowego, czyli aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

W projekcie uczestniczyło w sumie 24 osoby niepełnosprawne ( 11 K i 13 M), które zatrudnione były w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na stanowisku pracownik produkcyjno – usługowy. 9 osób (4 K i 5 M) świadczyło usługi konfekcjonowania/produkcji podpałki, 2 osoby ( 2 K) – usługi krawieckie, 5 osób ( 5 M)- usługi związane z produkcją mebli, 8 osób ( 5K i 3 M) – usługi ogrodniczo-porządkowe. Miejscem świadczenia usług był ZAZ przy ul. Mickiewicza 10 oraz przy ul. Zamkowej 10 A w Oleszycach. Przez cały okres realizacji projektu jego uczestnicy otrzymywali wsparcie indywidualne i grupowe psychologa (m.in. poradnictwo, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb). Doradca zawodowa natomiast prowadziła spotkania zarówno indywidualne jak  i grupowe z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy, pomocy w aplikacji, określania indywidualnych predyspozycji  i preferencji zawodowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne uczestniczyły też w rehabilitacji ruchowej mającej na celu poprawę stanu zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej. Pracę osób niepełnosprawnych planowali, wspierali i monitorowali trenerzy pracy.

Główne rezultaty projektu to:
- u  23 uczestników projektu (11 K i 12 M) stwierdzono wzrost aktywności społecznej i zawodowej,
- 14 uczestników projektu (7 K i 7 M) po opuszczeniu programu poszukuje pracy,
- 21 uczestników projektu (11 K i 10 M)  podjęło zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach