Statut Stowarzyszenia

 

R O Z D Z I A Ł I

P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

A r t . 1

§ 1 . P o l s k i e   S t o w a r z y s z e n i e   n a   r z e c z   O s ó b   z   N i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą I n t e l e k t u a l n ą   z w a n e   d a l e j   S t o w a r z y s z e n i e m ,   j e s t   o r g a n i z a c j ą p o z a r z ą d o w ą , n i e d o c h o d o w ą i s a m o p o m o c o w ą . R e p r e z e n t u j e i n t e r e s y , w y p o w i a d a s i ę i d z i a ł a n a r z e c z i w i m i e n i u o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą w P o l s c e , i c h r o d z i n i o p i e k u n ó w .

§ 2 . P o l s k i e   S t o w a r z y s z e n i e   n a   r z e c z   O s ó b   z   N i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą I n t e l e k t u a l n ą   ( u ż y w a j ą c e   w   l a t a c h   1 9 9 1 - 201 5   n a z w y   P o l s k i e S t o w a r z y s z e n i e n a R z e c z O s ó b z U p o ś l e d z e n i e m U m y s ł o w y m ) j e s t k o n t y n u a t o r e m d z i a ł a l n o ś c i z a ł o ż o n e g o w r o k u 1 9 6 3 K o m i t e t u P o m o c y D z i e c i o m S p e c j a l n e j T r o s k i p r z y T o w a r z y s t w i e P r z y j a c i ó ł D z i e c i o r a z k ó ł t e r e n o w y c h , p r z e m i a n o w a n e g o o d 1 9 8 4 r o k u n a K r a j o w y K o m i t e t Po m o c y   O s o b o m   z   U p o ś l e d z e n i e m   U m y s ł o w y m .   D o t y c z y   t o   w s z c z e g ó l n o ś c i k o n t y n u o w a n i a c z ł o n k o s t w a K o m i t e t u P o m o c y D z i e c i o m S p e c j a l n e j T r o s k i ( o d 1 9 7 0 r . ) w M i ę d z y n a r o d o w e j L i d z e S t o w a r z y s z e ń n a R z e c z O s ó b z U p o ś l e d z e n i e m U m y s ł o w y m o b e c n i e : I n c l u s i o n I n t e r n a t i o n a l .

§ 3 . P o l s k i e   S t o w a r z y s z e n i e   n a   r z e c z   O s ó b   z   N i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą I n t e l e k t u a l n ą d z i a ł a n a p o d s t a w i e p r a w a o s t o w a r z y s z e n i a c h , z g o d n i e z p o r z ą d k i e m p r a w n y m i K o n s t y t u c j ą R P .

§ 4 . S t o w a r z y s z e n i e        j e s t      z a r e j e s t r o w a n e        i     m a      o s o b o w o ś ć       p r a w n ą .

J e d n o s t k a m i t e r e n o w y m i S t o w a r z y s z e n i a s ą K o ł a , o k t ó r y c h m o w a w r o z d z i a l e V , a k t ó r e m o g ą u z y s k i w a ć o s o b o w o ś ć p r a w n ą n a p o d s t a w i e u c h w a ł y W a l n e g o Z e b r a n i a C z ł o n k ó w K o ł a o r a z u c h w a ł y Z a r z ą d u G ł ó w n e g o S t o w a r z y s z e n i a .

K o ł a b e z o s o b o w o ś c i p r a w n e j k o r z y s t a j ą z o s o b o w o ś c i p r a w n e j

S t o w a r z y s z e n i a n a p o d s t a w i e p e ł n o m o c n i c t w Z a r z ą d u G ł ó w n e g o .

§ 5 . K o ł a P o l s k i e g o S t o w a r z y s z e n i a n a r z e c z O s ó b z N i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą I n t e l e k t u a l n ą , p o s i a d a j ą c e o s o b o w o ś ć p r a w n ą , p o z o s t a j ą w s t r u k t u r a c h S t o w a r z y s z e n i a   j a k o   j e g o   t e r e n o w e   j e d n o s t k i   o r g a n i z a c y j n e ,   s ą p o d p o r z ą d k o w a n e w ł a d z o m S t o w a r z y s z e n i a , o k r e ś l o n y m w r o z d z i a l e I V S t a t u t u S t o w a r z y s z e n i a o r a z r e a l i z u j ą c e l e S t o w a r z y s z e n i a w f o r m a c h i p r z y p o m o c y ś r o d k ó w d z i a ł a n i a p r z e w i d z i a n y c h w t y m s t a t u c i e .

§ 6 . S t o w a r z y s z e n i e u ż y w a z n a k u ( l o g o t y p u ) w k s z t a ł c i e p r o s t o k ą t a , z o b r a - z e m o t w i e r a j ą c y c h s i ę d r z w i i s y l w e t k ą o s o b y w y c h o d z ą c e j z c i e m n o ś c i k u s ł o ń c u , z n a p i s e m : O t w ó r z m y p r z e d n i m i ż y c i e o r a z s k r ó t u P S O N I .

A r t . 2


§ 1 . T e r e n e m      d z i a ł a n i a      S t o w a r z y s z e n i a       j e s t      o b s z a r     R z e c z y p o s p o l i t e j

P o l s k i e j .

§ 2 . S i e d z i b ą n a c z e l n y c h w ł a d z S t o w a r z y s z e n i a j e s t m i a s t o W a r s z a w a .

§ 3 . S t o w a r z y s z e n i e j e s t c z ł o n k i e m I n c l u s i o n E u r o p e E u r o p e j s k i e g o Z w i ą z k u S t o w a r z y s z e ń O s ó b z N i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą I n t e l e k t u a l n ą i I c h R o d z i n o r a z m o ż e b y ć c z ł o n k i e m k r a j o w y c h i z a g r a n i c z n y c h o r g a n i z a c j i o c e l a c h d z i a ł a l n o ś c i z b l i ż o n y c h d o c e l ó w s t a t u t o w y c h S t o w a r z y s z e n i a .

A r t . 3

D z i a ł a l n o ś ć S t o w a r z y s z e n i a o p i e r a s i ę n a p r a c y s p o ł e c z n e j o g ó ł u c z ł o n k ó w i w o l o n t a r i u s z y n i e b ę d ą c y c h c z ł o n k a m i S t o w a r z y s z e n i a . D o p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i S t o w a r z y s z e n i e m o ż e z a t r u d n i a ć p r a c o w n i k ó w , t a k ż e s p o ś r ó d s w o i c h c z ł o n k ó w .

R O Z D Z I A Ł I I

M I S J A , C E L E I Ś R O D K I D Z I A Ł A N I A


M i s j ą S t o w a r z y s z e n i a j e s t :


A r t . 3 1


- d b a n i e o g o d n o ś ć , s z c z ę ś c i e i j a k o ś ć ż y c i a o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą , i c h r ó w n o p r a w n e m i e j s c e w r o d z i n i e i w s p o ł e c z e ń s t w i e ,

- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wsz ystkich o b s z a r a c h ż y c i a i s y t u a c j a c h , a z w ł a s z c z a w i c h g o t o w o ś c i n i e s i e n i a p o m o c y i n n y m .

A r t . 4

C e l e m S t o w a r z y s z e n i a j e s t d z i a ł a n i e n a r z e c z w y r ó w n y w a n i a s z a n s o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą , t w o r z e n i a w a r u n k ó w p r z e s t r z e g a n i a w o b e c n i c h p r a w c z ł o w i e k a , p r o w a d z e n i a i c h k u a k t y w n e m u u c z e s t n i c t w u w ż y c i u s p o ł e c z n y m , d z i a ł a n i e n a r z e c z o c h r o n y i c h z d r o w i a o r a z w s p i e r a n i e i c h r o d z i n .

A r t . 5

C e l e o k r e ś l o n e w a r t . 4 S t o w a r z y s z e n i e r e a l i z u j e p r z e z :

§ 1 . I n i c j o w a n i e i w y s t ę p o w a n i e z w n i o s k a m i o u r e g u l o w a n i a p r a w n e g w a r a n t u j ą c e   p r z e s t r z e g a n i e   p r a w   c z ł o w i e k a   w o b e c   o s ó b   z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą   i   z a s p o k a j a n i e   i c h   p o t r z e b   w z a k r e s i e   o p i e k i   m e d y c z n e j ,   r e h a b i l i t a c j i ,   e d u k a c j i ,   s z k o l e n i a z a w o d o w e g o i u s t a w i c z n e g o , p r a c y , m i e s z k a l n i c t w a , n i e z b ę d n e j o p i e k i , u d z i a ł u w k u l t u r z e i r e k r e a c j i w i n t e g r a c j i z o t w a r t y m ś r o d o w i s k i e m , a t a k ż e   w s p i e r a n i a   w   s a m o d z i e l n y m ,   n i e z a l e ż n y m   ż y c i u   o r a z


§ 2 . I n i c j o w a n i e i w y s t ę p o w a n i e z w n i o s k a m i o u r e g u l o w a n i a p r a w n e w z a k r e s i e n i e z b ę d n y c h f o r m p o m o c y d l a r o d z i n i o p i e k u n ó w o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą .

§ 3 . I n i c j o w a n i e i w y s t ę p o w a n i e z w n i o s k a m i o u r e g u l o w a n i a p r a w n e w s p r a w i e t w o r z e n i a d z i e c i o m i d o r o s ł y m o s o b o m z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą ,   p r z e b y w a j ą c y m   w   p l a c ó w k a c h   o p i e k i   c a ł k o w i t e j , s p r z y j a j ą c y c h w a r u n k ó w r o z w o j u , g o d n e g o ż y c i a w i n t e g r a c j i z o t w a r t y m ś r o d o w i s k i e m t a k d a l e c e , j a k t y l k o j e s t t o m o ż l i w e o r a z p r z e s t r z e g a n i a w o b e c n i c h p r a w c z ł o w i e k a .

§ 4 . T w o r z e n i e o s o b o m z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą w a r u n k ó w d e c y d o w a n i a w s w o i c h s p r a w a c h z a r ó w n o w r o d z i n a c h , j a k i w p l a c ó w k a c h o r a z w f o r m a c h w s p a r c i a , z k t ó r y c h k o r z y s t a j ą .

§ 5 . U d z i e l a n i e   w s p a r c i a   s w o i m   c z ł o n k o m   z   n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą , a b y s a m i m o g l i w y s t ę p o w a ć w s w o i m i m i e n i u , m i ę d z y i n n y m i p o p r z e z d o r a d z t w o , s z k o l e n i e , a s y s t o w a n i e i o p i e k ę p r a w n ą , a t a k ż e     w y s t ę p o w a n i e     w     i n t e r e s i e     i n d y w i d u a l n y c h     o s ó b     z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą .

§ 6 . T w o r z e n i e w a r u n k ó w w ł ą c z a n i a d z i e c i , m ł o d z i e ż y i d o r o s ł y c h , j a k o i n d y w i d u a l n y c h o s ó b i j a k o g r u p , w t o k n o r m a l n e g o ż y c i a , k o r z y s t a n i a p r z e z n i c h z o g ó l n o d o s t ę p n e j i n f r a s t r u k t u r y s p o ł e c z n e j i f o r m ż y c i a s p o ł e c z n e g o , z z a p e w n i e n i e m i m , w r a z i e p o t r z e b y , o d p o w i e d n i e g o w s p a r c i a , z w ł a s z c z a w p o s t a c i s p e c j a l i s t y c z n e j p o m o c y , d o r a d z t w a i a s y s t y .

§ 7 . P r o w a d z e n i e r ó ż n o r o d n y c h u s ł u g , m . i n . w f o r m i e p l a c ó w e k i z e s p o ł ó w k o m p l e k s o w e j , w i e l o s p e c j a l i s t y c z n e j p o m o c y , w s z c z e g ó l n o ś c i w z a k r e s i e w c z e s n e j i n t e r w e n c j i , r e h a b i l i t a c j i , d z i a ł a l n o ś c i l e c z n i c z e j , t e r a p i i ,   e d u k a c j i ,   r e w a l i d a c j i   i   w y c h o w a n i a ,   m . i n .   w   r a m a c h w y c h o w a n i a   p r z e d s z k o l n e g o ,   w c z e s n e g o   w s p o m a g a n i a   r o z w o j u , r e a l i z a c j i o b o w i ą z k u s z k o l n e g o i o b o w i ą z k u n a u k i , a t a k ż e e d u k a c j i o b y w a t e l s k i e j ,     w y p o c z y n k u     o r a z     d z i a ł a l n o ś c i     r e h a b i l i t a c y j n o - r e k r e a c y j n e j ,   k u l t u r a l n e j ,   s p o r t o w e j   i   i n n e j   w y n i k a j ą c e j   z   i d e i a k t y w n e g o ż y c i a p r z y p e ł n y m w ł ą c z e n i u w ż y c i e g r u p r ó w i e ś n i c z y c h i l o k a l n e j s p o ł e c z n o ś c i ; o r g a n i z o w a n i e d o w o z u i t p . , z u w z g l ę d n i e n i e m n i e z b ę d n e j o p i e k i w e w s z y s t k i c h f o r m a c h .

§ 8 . P r o w a d z e n i e d l a o s ó b d o r o s ł y c h f o r m   i n d y w i d u a l n e g o w s p a r c i a w n i e z a l e ż n y m ,   s a m o d z i e l n y m   ż y c i u   ( m .   i n .   w   f o r m i e   a s y s t e n t a o s o b i s t e g o ) , r ó ż n y c h f o r m m i e s z k a l n i c t w a , w t y m c h r o n i o n e g o i w s p o m a g a n e g o , s z k o l e n i a z a w o d o w e g o i p r z y g o t o w a n i a d o p r a c y o r a z a k t y w n e g o   p o s z u k i w a n i a   i   p o ś r e d n i c t w a   p r a c y ,   z a t r u d n i e n i a c h r o n i o n e g o i w s p o m a g a n e g o n a o t w a r t y m r y n k u p r a c y , a t a k ż e e d u k a c j i


§ 9 . I n i c j o w a n i e i p r o w a d z e n i e r ó ż n o r o d n y c h f o r m p o m o c y r o d z i n o m , a w s z c z e g ó l n o ś c i :

-     g r u p s a m o p o m o c o w y c h ,

-     g r u p w s p a r c i a ,

-     u s ł u g w s p o m a g a j ą c y c h r o d z i n ę w w y p e ł n i a n i u j e j o b o w i ą z k ó w w o b e c

o s o b y z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą w d o m u i p o z a n i m , r ó w n i e ż w s y t u a c j a c h

k r y z y s o w y c h ,

-     p l a c ó w e k s t a ł e g o i c z a s o w e g o p o b y t u ,

-     i n f o r m a c j i , d o r a d z t w a , p o r a d n i c t w a , t e r a p i i p s y c h o l o g i c z n e j , p o m o c y

o f i a r o m p r z e m o c y i w y p a d k ó w , i t p .

§ 1 0 . P r o w a d z e n i e n a z l e c e n i e , w s z c z e g ó l n o ś c i o r g a n ó w r z ą d o w y c h i s a m o r z ą d o w y c h o r a z z e ś r o d k ó w w ł a s n y c h , f o r m n o w a t o r s k i c h i e k s p e r y m e n t a l n y c h s ł u ż ą c y c h r e a l i z a c j i c e l ó w S t o w a r z y s z e n i a .

§ 1 1 . O k r e ś l a n i e i p r z e s t r z e g a n i e w y m a g a ń e t y c z n y c h o r a z d z i a ł a l n o ś ć i n f o r m a c y j n a w o b e c c z ł o n k ó w i p r a c o w n i k ó w S t o w a r z y s z e n i a , a w s z c z e g ó l n o ś c i   w o b e c   p r a c u j ą c y c h   b e z p o ś r e d n i o   z   o s o b a m i   z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą .

§ 1 2 . Z a c h ę c a n i e r ó ż n y c h o s ó b d o p o d e j m o w a n i a z a d a ń w c h a r a k t e r z e w o l o n t a r i u s z y o r a z t w o r z e n i e w a r u n k ó w d l a i c h d z i a ł a l n o ś c i .

§ 1 3 . W s p ó ł p r a c ę     z     o r g a n a m i     w ł a d z y     r z ą d o w e j ,     s a m o r z ą d o w e j , o r g a n i z a c j a m i   p o z a r z ą d o w y m i ,   K o ś c i o ł e m   K a t o l i c k i m   i   i n n y m i z w i ą z k a m i w y z n a n i o w y m i , a t a k ż e p l a c ó w k a m i , w t y m n a u k o w y m i i o s o b a m i f i z y c z n y m i d l a r e a l i z a c j i c e l ó w s t a t u t o w y c h .

§ 1 4 . D z i a ł a l n o ś ć e k s p e r c k ą i i n s p i r o w a n i e b a d a ń n a u k o w y c h w d z i e d z i n i e n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i i n t e l e k t u a l n e j o r a z w s p ó ł d z i a ł a n i e w i c h p r o w a - d z e n i u , a t a k ż e p r z y c z y n i a n i e s i ę d o s t o s o w a n i a w y n i k ó w b a d a ń w p r a k t y c e .

§ 1 5 . P r o w a d z e n i e     d z i a ł a l n o ś c i     e d u k a c y j n e j     i     s z k o l e n i o w e j     o r a z d o s k o n a l e n i a z a w o d o w e g o w s t o s u n k u d o o s ó b i g r u p , k t ó r y c h w i e d z a , p r a c a i z a a n g a ż o w a n i e m o g ą b y ć p r z y d a t n e d o r e a l i z a c j i c e l ó w s t a t u t o w y c h   S t o w a r z y s z e n i a ,   a   w   s z c z e g ó l n o ś c i   c z ł o n k ó w   i p r a c o w n i k ó w   S t o w a r z y s z e n i a ,   p r a c o w n i k ó w   o c h r o n y   z d r o w i a , e d u k a c j i , p o m o c y s p o ł e c z n e j , w y m i a r u s p r a w i e d l i w o ś c i , o p i e k u n ó w , a s y s t e n t ó w r o d z i n i o s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h o r a z w o l o n t a r i u s z y .

§ 1 6 . P r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o ś c i w y d a w n i c z e j .

§ 1 7 . P r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o ś c i i n f o r m a c y j n e j , p o p u l a r y z a t o r s k i e j i i n n e j , m o g ą c e j w p ł y w a ć n a w z r o s t a k c e p t a c j i i z r o z u m i e n i a o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą .


§ 1 8 . W s p ó ł p r a c ę z o r g a n i z a c j a m i m i ę d z y n a r o d o w y m i i z a g r a n i c z n y m i , U n i ą E u r o p e j s k ą i k r a j a m i w n i e j s t o w a r z y s z o n y m i o r a z s p o ł e c z n o ś c i a m i i i n s t y t u c j a m i w r ó ż n y c h k r a j a c h , z w ł a s z c z a e u r o p e j s k i c h .

§ 1 9 . G r o m a d z e n i e f u n d u s z y n a d z i a ł a l n o ś ć S t o w a r z y s z e n i a .

§ 2 0 . I n n ą      d z i a ł a l n o ś ć       k o r z y s t n ą       d l a     r e a l i z a c j i       c e l ó w      s t a t u t o w y c h

S t o w a r z y s z e n i a .

A r t . 5 1

§ 1 . S t o w a r z y s z e n i e p r o w a d z i n i e o d p ł a t n ą d z i a ł a l n o ś ć p o ż y t k u p u b l i c z n e g o

w z a k r e s i e :

1. 5 8 . 1 1 . Z W y d a w a n i e k s i ą ż e k

2. 5 8 . 1 2 . Z W y d a w a n i e        w y k a z ó w       o r a z      l i s t       ( n p .      a d r e s o w y c h ,

t e l e f o n i c z n y c h )

3. 5 8 . 1 4 . Z W y d a w a n i e c z a s o p i s m i p o z o s t a ł y c h p e r i o d y k ó w

4. 5 8 . 1 9 . Z P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć w y d a w n i c z a

5. 7 0 . 2 1 . Z S t o s u n k i m i ę d z y l u d z k i e ( p u b l i c r e l a t i o n s ) i k o m u n i k a c j a

6. 7 2 . 1 9 . Z B a d a n i a       n a u k o w e      i    p r a c e     r o z w o j o w e      w    d z i e d z i n i e

p o z o s t a ł y c h n a u k p r z y r o d n i c z y c h i t e c h n i c z n y c h

7. 7 2 . 2 0 . Z B a d a n i a n a u k o w e i p r a c e r o z w o j o w e w d z i e d z i n i e n a u k

s p o ł e c z n y c h i h u m a n i s t y c z n y c h

8. 7 8 . 1 0 . Z D z i a ł a l n o ś ć z w i ą z a n a z w y s z u k i w a n i e m m i e j s c p r a c y i p o z y s k i w a n i e m p r a c o w n i k ó w

9. 7 8 . 2 0 . Z D z i a ł a l n o ś ć a g e n c j i p r a c y t y m c z a s o w e j

10.                             7 8 . 3 0 . Z        P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć z w i ą z a n a z u d o s t ę p n i a n i e m p r a c o w n i k ó w

11.      7 9 . 1 2 . Z          D z i a ł a l n o ś ć o r g a n i z a t o r ó w t u r y s t y k i

12.                             8 2 . 3 0 . Z        D z i a ł a l n o ś ć z w i ą z a n a z o r g a n i z a c j ą t a r g ó w , w y s t a w i k o n g r e s ó w

13.      8 5 . 1 0 . Z          W y c h o w a n i e p r z e d s z k o l n e

14.      8 5 . 2 0 . Z          S z k o ł y p o d s t a w o w e

15.      8 5 . 3 1 . A         G i m n a z j a

16.      8 5 . 3 2 . C          S z k o ł y s p e c j a l n e p r z y s p o s a b i a j ą c e d o p r a c y

17.                             8 5 . 4 2 . A        Z a k ł a d y               k s z t a ł c e n i a         n a u c z y c i e l i   i           k o l e g i a p r a c o w n i k ó w s ł u ż b s p o ł e c z n y c h

18.      8 5 . 5 1 . Z          P o z a s z k o l n e f o r m y e d u k a c j i s p o r t o w e j o r a z z a j ę ć

s p o r t o w y c h i r e k r e a c y j n y c h

19.      8 5 . 5 2 . Z          P o z a s z k o l n e f o r m y e d u k a c j i a r t y s t y c z n e j

20.      8 5 . 5 9 . B          P o z o s t a ł e p o z a s z k o l n e f o r m y e d u k a c j i , g d z i e i n d z i e j

n i e s k l a s y f i k o w a n e

21.      8 5 . 6 0 . Z          D z i a ł a l n o ś ć w s p o m a g a j ą c a e d u k a c j ę

22.      8 6 . 1 0 . Z          D z i a ł a l n o ś ć s z p i t a l i

23.      8 6 . 9 0 . A         D z i a ł a l n o ś ć f i z j o t e r a p e u t y c z n a

24.      8 6 . 9 0 . E          P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć w z a k r e s i e o p i e k i z d r o w o t n e j ,

g d z i e i n d z i e j n i e s k l a s y f i k o w a n a

25.                             8 7 . 1 0 . Z        P o m o c s p o ł e c z n a z z a k w a t e r o w a n i e m z a p e w n i a j ą c a o p i e k ę p i e l ę g n i a r s k ą


26.      8 7 . 2 0 . Z          P o m o c s p o ł e c z n a z z a k w a t e r o w a n i e m d l a o s ó b z

z a b u r z e n i a m i p s y c h i c z n y m i

27.                             8 7 . 3 0 . Z        P o m o c s p o ł e c z n a z z a k w a t e r o w a n i e m d l a o s ó b w p o d e s z ł y m w i e k u i o s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h

28.      8 7 . 9 0 . Z          P o z o s t a ł a p o m o c s p o ł e c z n a z z a k w a t e r o w a n i e m

29.                             8 8 . 1 0 . Z        P o m o c s p o ł e c z n a b e z z a k w a t e r o w a n i a d l a o s ó b w p o d e s z ł y m w i e k u i o s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h

30.      8 8 . 9 1 . Z          O p i e k a d z i e n n a n a d d z i e ć m i

31.      8 8 . 9 9 . Z          P o z o s t a ł a     p o m o c    s p o ł e c z n a     b e z    z a k w a t e r o w a n i a ,

g d z i e i n d z i e j n i e s k l a s y f i k o w a n a

32.      9 0 . 0 4 . Z          D z i a ł a l n o ś ć o b i e k t ó w k u l t u r a l n y c h

33.      9 1 . 0 1 . A         D z i a ł a l n o ś ć b i b l i o t e k

34.      9 0 . 0 1 . Z - D z i a ł a l n o ś ć z w i ą z a n a z w y s t a w i a n i e m p r z e d s t a w i e ń

a r t y s t y c z n y c h ,

35.      9 3 . 1 9 . Z          P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć z w i ą z a n a z e s p o r t e m

36.                             9 4 . 1 1 . Z                   D z i a ł a l n o ś ć           o r g a n i z a c j i                  k o m e r c y j n y c h      i p r a c o d a w c ó w

37.      9 4 . 9 9 . Z          D z i a ł a l n o ś ć p o z o s t a ł y c h o r g a n i z a c j i c z ł o n k o w s k i c h ,

g d z i e i n d z i e j n i e s k l a s y f i k o w a n a

38.      4 9 . 3 9 . Z P o z o s t a ł y t r a n s p o r t l ą d o w y p a s a ż e r s k i , g d z i e i n d z i e j

n i e s k l a s y f i k o w a n y .

§   1 1 .    S t o w a r z y s z e n i e       m o ż e    p r o w a d z i ć     o d p ł a t n ą     d z i a ł a l n o ś ć     p o ż y t k u

p u b l i c z n e g o w z a k r e s i e :

1 . 4 7 . 9 9 . Z P o z o s t a ł a s p r z e d a ż d e t a l i c z n a p r o w a d z o n a p o z a s i e c i ą

s k l e p o w ą , s t r a g a n a m i i t a r g o w i s k a m i ,

2 .    4 9 . 3 9 . Z     P o z o s t a ł y     t r a n s p o r t     l ą d o w y     p a s a ż e r s k i ,      g d z i e     i n d z i e j

n i e s k l a s y f i k o w a n y ,

3 . 5 6 . 2 9 . Z P o z o s t a ł a u s ł u g o w a d z i a ł a l n o ś ć g a s t r o n o m i c z n a

4 . 7 9 . 1 2 . Z D z i a ł a l n o ś ć o r g a n i z a t o r ó w t u r y s t y k i ,

5 . 8 7 . 3 0 . Z P o m o c s p o ł e c z n a z z a k w a t e r o w a n i e m d l a o s ó b w p o d e s z ł y m w i e k u i o s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h ,

6 . 8 8 . 1 0 . Z P o m o c s p o ł e c z n a b e z z a k w a t e r o w a n i a d l a o s ó b w p o d e s z ł y m w i e k u i o s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h ,

7 . 8 5 . 5 9 . B      - P o z o s t a ł e p o z a s z k o l n e f o r m y e d u k a c j i , g d z i e i n d z i e j

n i e s k l a s y f i k o w a n e .

8. 9 3 . 2 9 . Z P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć r o z r y w k o w a i r e k r e a c y j n a .

§ 2 . S t o w a r z y s z e n i e m o ż e p r o w a d z i ć d z i a ł a l n o ś ć g o s p o d a r c z ą z w i ą z a n ą i w r o z m i a r a c h s ł u ż ą c y c h r e a l i z a c j i c e l ó w s t a t u t o w y c h , z k t ó r e j d o c h ó d p r z e z n a c z a n y b ę d z i e w y ł ą c z n i e n a t e c e l e .

§ 3 . D z i a ł a l n o ś ć g o s p o d a r c z ą , m o g ą p r o w a d z i ć t a k ż e K o ł a z o s o b o w o ś c i ą p r a w n ą .

§ 4 .   S t o w a r z y s z e n i e o r a z K o ł a z o s o b o w o ś c i ą p r a w n ą m o g ą t w o r z y ć i u c z e s t n i c z y ć w s p ó ł k a c h k a p i t a ł o w y c h , p r z y c z y m z y s k o s i ą g a n y z t e g o


t y t u ł u      m o ż e      b y ć      p r z e z n a c z o n y       w y ł ą c z n i e       n a      c e l e      s t a t u t o w e

S t o w a r z y s z e n i a .

R O Z D Z I A Ł I I I

C Z Ł O N K O W I E , I C H P R A W A I O B O W I Ą Z K I

A r t . 6

C z ł o n k o w i e S t o w a r z y s z e n i a d z i e l ą s i ę n a :

- z w y c z a j n y c h ,

- w s p i e r a j ą c y c h ,

- h o n o r o w y c h .

A r t . 7

§ 1 .   C z ł o n k a m i z w y c z a j n y m i m o g ą b y ć r o d z i c e o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą , o s o b y z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą p o s i a d a j ą c e ś w i a d o m o ś ć   c z ł o n k o s t w a ,   i n n i   n i ż   r o d z i c e   c z ł o n k o w i e   r o d z i n , o p i e k u n o w i e p r a w n i i f a k t y c z n i o r a z p r z y j a c i e l e , w t y m p r o f e s j o n a l i ś c i z a a n g a ż o w a n i w p r a c ę d l a i c h d o b r a .

§ 2 .   C z ł o n k o s t w o z w y c z a j n e u z y s k u j e s i ę p o z ł o ż e n i u p i s e m n e j d e k l a r a c j i i p o d j ę c i u p r z e z Z a r z ą d K o ł a u c h w a ł y o p r z y j ę c i u w p o c z e t c z ł o n k ó w S t o w a r z y s z e n i a .

§ 3      C z ł o n e k z w y c z a j n y S t o w a r z y s z e n i a m a :

1. c z y n n e i b i e r n e p r a w o w y b o r c z e d o w ł a d z S t o w a r z y s z e n i a ,

2. p r a w o d o z g ł a s z a n i a w n i o s k ó w w s p r a w i e d z i a ł a l n o ś c i S t o w a - r z y s z e n i a ,

3. p r a w o d o k o r z y s t a n i a z n i e z b ę d n y c h f o r m p o m o c y p r o w a d z o n y c h p r z e z S t o w a r z y s z e n i e d l a o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą i i c h r o d z i n .

§ 4   F o r m y p o m o c y c z ł o n k o m z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą w r e a l i z o w a n i u i c h p r a w c z ł o n k o w s k i c h o k r e ś l a r e g u l a m i n p r z y j ę t y p r z e z Z a r z ą d G ł ó w n y .

§ 5      C z ł o n e k z w y c z a j n y S t o w a r z y s z e n i a m a o b o w i ą z e k :

1. p r z e s t r z e g a ć p o s t a n o w i e ń S t a t u t u , r e g u l a m i n ó w o r a z u c h w a ł w ł a d z

S t o w a r z y s z e n i a ,

2. l o j a l n i e d b a ć o d o b r e i m i ę S t o w a r z y s z e n i a i p r z e s t r z e g a ć z a s a d e t y c z n y c h o k r e ś l o n y c h p r z e z Z g r o m a d z e n i e E l e k t o r ó w ,

3 . a k t y w n i e p r z y c z y n i a ć s i ę d o r o z w o j u i u m a c n i a n i a S t o w a r z y s z e n i a o r a z r e a l i z a c j i j e g o c e l ó w m . i n . p r z e z p o d e j m o w a n i e z a d a ń s ł u ż ą c y c h b e z p o ś r e d n i o r e a l i z a c j i c e l ó w S t o w a r z y s z e n i a ,

4 . w p ł a c a ć r e g u l a r n i e s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e .

§ 6      U t r a t a c z ł o n k o s t w a z w y c z a j n e g o n a s t ę p u j e w r a z i e :

1. z g o n u c z ł o n k a ,


2. d o b r o w o l n e j r e z y g n a c j i z g ł o s z o n e j n a p i ś m i e d o Z a r z ą d u K o ł a ,

3. s k r e ś l e n i a z l i s t y c z ł o n k ó w z p o w o d u n i e p ł a c e n i a s k ł a d e k p r z e z o k r e s j e d n e g o r o k u , p o m i m o p i s e m n e g o u p o m n i e n i a ,

4. w y k l u c z e n i a u c h w a ł ą Z a r z ą d u K o ł a w p r z y p a d k u r a ż ą c e g o d z i a ł a n i a n a     s z k o d ę     S t o w a r z y s z e n i a ,     p o     u p r z e d n i m     z a p r o s z e n i u z a i n t e r e s o w a n e g o d o z ł o ż e n i a w y j a ś n i e ń . D e c y z j ę o w y k l u c z e n i u p o d e j m u j e , w f o r m i e u c h w a ł y , Z a r z ą d K o ł a , w i ę k s z o ś c i ą c o n a j m n i e j

2 / 3 g ł o s ó w w o b e c n o ś c i 2 / 3 c z ł o n k ó w Z a r z ą d u , p o z a s i ę g n i ę c i u p i s e m n e j o p i n i i K o m i s j i R e w i z y j n e j . O d d e c y z j i Z a r z ą d u K o ł a p r z y s ł u g u j e c z ł o n k o w i o d w o ł a n i e d o Z a r z ą d u G ł ó w n e g o w t e r m i n i e

3 0 d n i o d d a t y p o w z i ę c i a w i a d o m o ś c i . Z a r z ą d G ł ó w n y z o b o w i ą z a n y j e s t d o z a j ę c i a s t a n o w i s k a w p r z e d m i o t o w e j s p r a w i e w t e r m i n i e 3 m i e s i ę c y .

5. w y k l u c z e n i a     u c h w a ł ą     Z a r z ą d u     G ł ó w n e g o     w     p r z y p a d k u u p o r c z y w e g o , r a ż ą c e g o d z i a ł a n i a n a s z k o d ę S t o w a r z y s z e n i a , g d y Z a r z ą d K o ł a n i e p o d j ą ł c z y n n o ś c i p r z e w i d z i a n y c h w p k t . 4 . O d d e c y z j i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o o w y k l u c z e n i u p r z y s ł u g u j e c z ł o n k o w i

o d w o ł a n i e d o n a j b l i ż s z e g o Z g r o m a d z e n i a E l e k t o r ó w ,

6. r o z w i ą z a n i a K o ł a .

§ 7 .      P o n o w n e u z y s k a n i e c z ł o n k o s t w a z w y c z a j n e g o w p r z y p a d k u o s ó b :

1. s k r e ś l o n y c h z l i s t y c z ł o n k ó w w z w i ą z k u z   § 6 .   p k t . 3 . m o ż e n a s t ą p i ć d e c y z j ą Z a r z ą d u K o ł a p o o p ł a c e n i u z a l e g ł o ś c i ,

2. w y k l u c z o n y c h w z w i ą z k u z § 6 .   p k t . 4 . i 5 . m o ż e n a s t ą p i ć n i e w c z e ś n i e j n i ż p o u p ł y w i e 4 l a t i w y m a g a k a ż d o r a z o w o z g o d y Z a r z ą d u G ł ó w n e g o .

A r t . 8

§ 1 .   C z ł o n k a m i     w s p i e r a j ą c y m i     s ą     o s o b y     f i z y c z n e     l u b     p r a w n e p r z y c z y n i a j ą c e     s i ę     m a t e r i a l n i e     d o     d z i a ł a l n o ś c i     s t a t u t o w e j S t o w a r z y s z e n i a .

§ 2 .   C z ł o n k ó w   w s p i e r a j ą c y c h   p r z y j m u j e   Z a r z ą d   K o ł a   n a   p o d s t a w i e z ł o ż o n e g o   z o b o w i ą z a n i a   d o     m i n i m u m   r o c z n e g o   w s p i e r a n i a d z i a ł a l n o ś c i .

§ 3 .   C z ł o n k o s t w o   w s p i e r a j ą c e   u s t a j e   w   p ó ł   r o k u   p o   w y g a ś n i ę c i u z o b o w i ą z a n i a .

§ 4 .     C z ł o n e k w s p i e r a j ą c y m a p r a w o d o u z y s k a n i a i n f o r m a c j i o s p o s o b i e

w y k o r z y s t a n i a j e g o w s p a r c i a .

A r t . 9

§ 1 .   C z ł o n k a m i h o n o r o w y m i m o g ą b y ć o s o b y , k t ó r e m a j ą s z c z e g ó l n e z a s ł u g i d l a S t o w a r z y s z e n i a l u b w y b i t n e o s i ą g n i ę c i a w p r a c y n a r z e c z o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą .


§ 2 .   G o d n o ś ć c z ł o n k a h o n o r o w e g o n a d a j e Z g r o m a d z e n i e E l e k t o r ó w n a w n i o s e k Z a r z ą d u G ł ó w n e g o l u b Z a r z ą d u K o ł a p o p a r t y o p i n i ą Z a r z ą d u G ł ó w n e g o .

§ 3 .   C z ł o n k o w i e h o n o r o w i s ą z w o l n i e n i z o b o w i ą z k u p ł a c e n i a s k ł a d e k c z ł o n k o w s k i c h . M a j ą p r a w a c z ł o n k ó w z w y c z a j n y c h z w y j ą t k i e m b i e r n e g o   p r a w a   w y b o r c z e g o .   M a j ą   o b o w i ą z e k   p r z e s t r z e g a n i a p o s t a n o w i e ń S t a t u t u i u c h w a ł w ł a d z S t o w a r z y s z e n i a .

A r t . 1 0

Z a    w yb it n e     z a sł u g i     d l a    r ea l i z ac j i     c e ló w    St o w ar z ysz e n i a      p r z yz n aj e     s i ę n a s t ę p u j ą c e o d z n a c z e n i a :

- D y p l o m H o n o r o w y w r a z z K u l ą D o s k o n a ł o ś c i ,

- m e d a l F i d e l i t e r e t C o n s t a n t e r c z y l i W i e r n i e i W y t r w a l e .

W z ó r i t r y b n a d a w a n i a o d z n a c z e ń o k r e ś l a r e g u l a m i n u s t a l o n y p r z e z Z a r z ą d

G ł ó w n y S t o w a r z y s z e n i a .

R O Z D Z I A Ł I V

W Ł A D Z E I O R G A N Y S T O W A R Z Y S Z E N I A


§ 1 . W ł a d z a m i S t o w a r z y s z e n i a s ą :


A r t . 1 1


1) Z g r o m a d z e n i e E l e k t o r ó w ,

2)   Z a r z ą d G ł ó w n y .

§ 1 1 . O r g a n e m k o n t r o l i S t o w a r z y s z e n i a j e s t C e n t r a l n a K o m i s j a R e w i z y j n a .

§ 2 . K a d e n c j a w ł a d z S t o w a r z y s z e n i a i C e n t r a l n e j K o m i s j i R e w i z y j n e j t r w a c z t e r y l a t a .

§ 3 . P r e z e s e m Z a r z ą d u G ł ó w n e g o , p r z e w o d n i c z ą c y m Z a r z ą d u K o ł a o r a z e l e k t o r e m m o ż e b y ć w y ł ą c z n i e o s o b a , k t ó r e j u d z i a ł e m s t a ł o s i ę d o ś w i a d c z e n i e   r o d z i c i e l s t w a   l u b   b y c i a   r o d z e ń s t w e m   o s o b y   z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą .

A r t . 1 2

§ 1 .     Z g r o m a d z e n i e       E l e k t o r ó w      j e s t     n a j w y ż s z ą     w ł a d z ą     S t o w a r z y s z e n i a

i z w o ł y w a n e j e s t w t r y b i e z w y c z a j n y m i n a d z w y c z a j n y m .

§ 2 .   W Z g r o m a d z e n i u E l e k t o r ó w b i o r ą u d z i a ł z p r a w e m g ł o s u e l e k t o r z y w y b r a n i   p r z e z   W a l n e   Z e b r a n i a   K ó ł ,   z g o d n i e   z   n a s t ę p u j ą c y m i l o ś c i o w y m k l u c z e m w y b o r c z y m : K o ł o , k t ó r e m a z a r e j e s t r o w a n y c h d o

5 0 0 c z ł o n k ó w w y b i e r a 1 e l e k t o r a , K o ł o , k t ó r e m a z a r e j e s t r o w a n y c h

w i ę c e j n i ż 5 0 0 c z ł o n k ó w w y b i e r a 2 e l e k t o r ó w .


A r t . 1 3

D o k o m p e t e n c j i Z g r o m a d z e n i a E l e k t o r ó w n a l e ż y :

1) u s t a l a n i e g ł ó w n y c h k i e r u n k ó w d z i a ł a n i a S t o w a r z y s z e n i a ,

2) u c h w a l a n i e m i n i m a l n e j w y s o k o ś c i s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j o r a z z a s a d j e j p o b i e r a n i a i p o d z i a ł u ,

3) w y b ó r Z a r z ą d u G ł ó w n e g o S t o w a r z y s z e n i a o r a z C e n t r a l n e j K o m i s j i

R e w i z y j n e j w g ł o s o w a n i u t a j n y m ,

4) rozpatrywanie sprawoz dań Zarządu Głównego i Central nej Komisji R e w i z y j n e j o r a z u d z i e l a n i e a b s o l u t o r i u m u s t ę p u j ą c e m u Z a r z ą d o w i G ł ó w n e m u , n a w n i o s e k C e n t r a l n e j K o m i s j i R e w i z y j n e j ,

5) p o d e j m o w a n i e   u c h w a ł   o r a z   w y r a ż a n i e   o p i n i i   w   s p r a w a c h s z c z e g ó l n e j w a g i z w i ą z a n y c h z m a t e r i ą o b j ę t ą z a k r e s e m d z i a ł a n i a S t o w a r z y s z e n i a ,

6)   uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia zgod nie z art. 20 § 2 ,

7)    p o d j ę c i e u c h w a ł y o r o z w i ą z a n i u S t o w a r z y s z e n i a i p r z e z n a c z e n i u

j e g o m a j ą t k u w t r y b i e p r z e w i d y w a n y m w a r t . 3 2 .

A r t . 1 4

§ 1 .   Z g r o m a d z e n i e E l e k t o r ó w z w o ł y w a n e j e s t p r z e z Z a r z ą d G ł ó w n y j e d e n r a z w r o k u , w c i ą g u s z e ś c i u m i e s i ę c y p o u p ł y w i e r o k u k a l e n d a r z o w e g o .

§ 2 .   O t e r m i n i e Z g r o m a d z e n i a E l e k t o r ó w o r a z o p r o p o n o w a n y m p o r z ą d k u o b r a d Z a r z ą d G ł ó w n y z a w i a d a m i a e l e k t o r ó w , c o n a j m n i e j 1 5 d n i p r z e d t e r m i n e m Z g r o m a d z e n i a .

A r t . 1 5

§ 1 .   N a d z w y c z a j n e Z g r o m a d z e n i e E l e k t o r ó w j e s t z w o ł y w a n e z p o d a n i e m c e l u j e g o z w o ł a n i a :

1) n a p o d s t a w i e u c h w a ł y Z a r z ą d u G ł ó w n e g o ,

2) n a w n i o s e k C e n t r a l n e j K o m i s j i R e w i z y j n e j ,

3) n a p i s e m n y w n i o s e k c o n a j m n i e j 1 / 3 o g ó l n e j l i c z b y e l e k t o r ó w .

§ 2 . Z a r z ą d G ł ó w n y z w o ł u j e N a d z w y c z a j n e Z g r o m a d z e n i e E l e k t o r ó w w t e r m i n i e 2 m i e s i ę c y o d d n i a o t r z y m a n i a u m o ty wo w a n e g o w n i o s k u l u b p o d j ę c i a u c h w a ł y .

§ 3 . N a d z w y c z a j n e   Z g r o m a d z e n i e   E l e k t o r ó w   o b r a d u j e   w y ł ą c z n i e   n a d s p r a w a m i , d l a k t ó r y c h z o s t a ł o z w o ł a n e .

§ 4 . P o s t a n o w i e n i e a r t . 1 4 § 2 . s t o s u j e s i ę o d p o w i e d n i o .

A r t . 1 6


§ 1 . Z a r z ą d G ł ó w n y S t o w a r z y s z e n i a s k ł a d a s i ę z 1 5 o s ó b . W Z a r z ą d z i e G ł ó w n y m r o d z i c e o s ó b z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą s t a n o w i ą mi ni m u m 2 / 3 s k ł a d u o s o b o w e g o .

N a p i e r w s z y m p o s i e d z e n i u Z a r z ą d G ł ó w n y w y b i e r a s p o ś r ó d s w o j e g o g r o n a :

-      p r e z e s a ,

-      t r z e c h w i c e p r e z e s ó w ,

-      s e k r e t a r z a ,

-      s k a r b n i k a ,

p r z y o b e c n o ś c i c o n a j m n i e j 2 / 3 s k ł a d u o s o b o w e g o .

§ 2 . W p r z y p a d k u z m n i e j s z e n i a s i ę w t r a k c i e k a d e n c j i l i c z b y c z ł o n k ó w Z a r z ą d u G ł ó w n e g o , Z a r z ą d o w i p r z y s ł u g u j e p r a w o u z u p e ł n i e n i a s k ł a d u , j e d n a k n i e w i ę c e j j a k 1 / 3 l i c z b y c z ł o n k ó w p o c h o d z ą c y c h z w y b o r u .

§ 3 .   J e ż e l i l i c z b a c z ł o n k ó w Z a r z ą d u G ł ó w n e g o p o c h o d z ą c y c h z w y b o r u z m n i e j s z y s i ę p o n i ż e j 10 o s ó b , Z a r z ą d G ł ó w n y z w o ł u j e N a d z w y c z a j n e Z g r o m a d z e n i e     S p r a w o z d a w c z o - W y b o r c z e     E l e k t o r ó w     w     t r y b i e o k r e ś l o n y m w a r t . 1 5 § 2 , k t ó r e d o k o n u j e w y b o r ó w u z u p e ł n i a j ą c y c h . K a d e n c j a c z ł o n k ó w w y b r a n y c h w w y b o r a c h u z u p e ł n i a j ą c y c h w y g a s a w r a z z k a d e n c j ą p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w Z a r z ą d u G ł ó w n e g o .

§    4 .   C z ł o n k i e m   Z a r z ą d u   G ł ó w n e g o   n i e   m o ż e   b y ć   o s o b a   s k a z a n a p r a w o m o c n y m w y r o k i e m z a p r z e s t ę p s t w o p o p e ł n i o n e u m y ś l n i e l u b p r z e s t ę p s t w o s k a r b o w e .

A r t . 1 7

§ 1 . D o k o m p e t e n c j i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o S t o w a r z y s z e n i a n a l e ż y :

1) z a r z ą d z a n i e       d z i a ł a l n o ś c i ą        o r a z      g o s p o d a r o w a n i e         m a j ą t k i e m

S t o w a r z y s z e n i a ,

2) o p i n i o w a n i e a k t ó w p r a w n y c h i i c h p r o j e k t ó w z b i e ż n y c h z c e l a m i s t a t u t o w y m i S t o w a r z y s z e n i a , a t a k ż e p o d e j m o w a n i e i n i c j a t y w n a r z e c z z m i a n w o b o w i ą z u j ą c y m p r a w i e ,

3) u c h w a l a n i e p l a n ó w d z i a ł a l n o ś c i i b u d ż e t u S t o w a r z y s z e n i a o r a z

s p o r z ą d z a n i e s p r a w o z d a ń z i c h w y k o n a n i a ,

4) w y k o n y w a n i e u c h w a ł Z g r o m a d z e n i a E l e k t o r ó w ,

5) r e j e s t r o w a n i e , n a d z o r o w a n i e d z i a ł a l n o ś c i , a w p r z y p a d k a c h

s z c z e g ó l n y c h p r z e p r o w a d z a n i e l i k w i d a c j i i w y r e j e s t r o w y w a n i e

K ó ł , w t y m t a k ż e K ó ł p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś ć p r a w n ą ,

6) p r o w a d z e n i e     r e j e s t r u     p l a c ó w e k     i   i n n y c h    f o r m    d z i a ł a l n o ś c i      w

K o ł a c h o r a z o k r e ś l a n i e i c h s t a n d a r d ó w ,

7) p o w o ł y w a n i e z a r z ą d u k o m i sa r y c z n e g o w K o l e , w k t ó r y m w ł a d z e K o ł a u t r a c i ł y z d o l n o ś ć p e ł n i e n i a s w y c h f u n k c j i s t a t u t o w y c h c e l e m z w o ł a n i a ,   w   o k r e s i e   n i e   d ł u ż s z y m   n i ż   1 2   m i e s i ę c y , N a d z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z e b r a n i a C z ł o n k ó w K o ł a d l a w y b o r u n o w y c h w ł a d z K o ł a o r a z d o c z a s u w y b o r u Z a r z ą d u d o


r e p r e z e n t o w a n i a K o ł a o r a z p r o w a d z e n i a b i e ż ą c e j d z i a ł a l n o ś c i . W p r z y p a d k u p o d j ę c i a p r z e z Z a r z ą d G ł ó w n y d e c y z j i o r o z w i ą z a n i u Ka także w celu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego . K o s z t y l i k w i d a c j i p o k r y w a s i ę z m a j ą t k u l i k w i d o w a n e g o K o ł a .

8) o k r e ś l a n i e t r y b u p r z e p r o w a d z e n i a l i k w i d a c j i i w y r e j e s t r o w a n i a

K o ł a o r a z s p o s o b u p o k r y w a n i a k o s z t ó w z t y m z w i ą z a n y c h ,

9) z w o ł y w a n i e Z g r o m a d z e n i a E l e k t o r ó w ,

10) o p r a c o w y w a n i e        i      u c h w a l a n i e        r e g u l a m i