Opiekun osoby niepełnosprawnej /opiekunka osoby niepełnosprawnej

OFERTA PRACY
Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
I.Stanowisko: opiekun osoby niepełnosprawnej /opiekunka osoby niepełnosprawnej
II.Termin składania ofert: 18.06.2021 r.
III.Liczba miejsc pracy: 1
IV.Wymagania:

•Wykształcenie: min. średnie kierunkowe, tj. opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

lub

•Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła 80 godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi opiekuńczej w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

V.Obowiązki/zadania :

1.Pomoc uczestnikom projektu w zaspokojeniu  potrzeb życiowych w tym zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu.
2.Pomoc w czynnościach opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
3.Wsparcie uczestników projektu w dostępie do środków przekazu, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.
4.Pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności uczestników projektu.
5.Ułatwienie dostępu do środków przekazu.
6.Prowadzenie dokumentacji dla celów projektowych.

VI.Miejsce i warunki pracy:

1.Dzienny Dom Pomocy w Zarzecze ul. Ks. Gajeckiego 2
2.Umowa zlecenie.

VII.Wymagane dokumenty:

7.Aktualne CV.
8.List motywacyjny.
9.Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje.
10.Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela specjalista ds. kadr  tel. (16) 621-53-78 wew. 126.
Oferty należy składać do dnia 18.06.2021r. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
•Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
•Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
•Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
•podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
•Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.

1 proc 2019 DL