Logopeda OWI

 

OFERTA PRACY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Jarosławiu                                                                                                               
I. Stanowisko: logopeda
II. Termin składania ofert: 28.02.2022
III. Liczba miejsc pracy: 1 etat
IV. Wymagania:
Wykształcenie: Wyższe na kierunku logopedia
Mile widziane:
- ukończone kursy i szkolenia ,  doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
V. Obowiązki/zadania:
1. Przygotowanie pacjenta, stanowiska pracy i sprzętu do terapii.
2. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją.
3. Diagnozowanie pacjentów.
4. Udział w zespole terapeutycznym.
5. Opracowywanie programu terapii.
6. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej różnymi metodami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
7. Współpraca z rodzicami (warsztaty, instruktaże, udzielanie porad).
8. Badanie i ocena narządów mowy, artykulacji, fonetyki i układu oddechowego.
9. Instruktaż dla rodziców – nauczanie ich podstawowych technik ćwiczeń z dzieckiem.
10. Nauka werbalnych i pozawerbalnych form porozumiewania się z wykorzystaniem komputera.
11. Dokumentowanie pracy.
12. Wydawanie informacji, opinii i zaświadczeń.
13. Przestrzeganie praw pacjenta.

VI. Miejsce i warunki zatrudnienia:
1. Ośrodek Wczesnej Interwencji
2. Umowa o pracę w wymiarze 1/1  etatu
3. Niezbędne narzędzia pracy
4. Pakiet świadczeń socjalnych
5. Praca w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej
6. Możliwość rozwoju zawodowego
VII. Wymagane dokumenty:
1. Aktualne CV
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej
Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela specjalista ds. kadr  tel. (16) 621-53-78 wew. 126.
Oferty należy składać do dnia 28.02.2022r. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową.
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.