Psycholog - CDZ

 

OFERTA PRACY
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

I.Stanowisko: Psycholog w projekcie „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”

II.Termin składania ofert: 30-04-2023 r.

III.Wymagania:
•wykształcenie: wyższe o kierunku psychologia;
•doświadczenie: mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
(wsparcie indywidualne i grupowe);
•inne: komunikatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność nawiązywania i budowania relacji, umiejętność organizacji pracy, współpracy
i pracy zespołowej,
IV.Obowiązki:
a)Diagnoza poziomu kompetencji społecznych beneficjentów;
b)Uczestniczenie w przygotowaniu diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF, określaniu poziomu funkcjonowania w oparciu o kategorie zawarte w Profilu kategorialnym ICF oraz w planowaniu celów i działań w Indywidualnym Planie Działania dla każdego beneficjenta projektu;
c)Wsparcie beneficjentów w realizacji celów zawodowych oraz bieżąca ewaluacja podejmowanych działań;
d)Prowadzenie warsztatów z kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy dla beneficjentów;
e)Prowadzenie grupowego wsparcia doradczo – psychologicznego dla beneficjentów, motywowanie do aktywności, wymiana doświadczeń;
f)Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla beneficjentów;
g)Utrzymywanie bieżącego kontaktu z rodzicami/opiekunami osób
z niepełnosprawnościami.
V.Miejsce i warunki pracy:
1.Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
2.umowa o pracę 1/2 etatu  lub umowa zlecenie

VI.Wymagane dokumenty :
1. aktualne CV ze zdjęciem
2. list motywacyjny
3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej

Szczegółowych informacji na temat zakresu pracy i składania ofert udziela p. Magdalena Dec-Kiełbasa
telefon 507 681 178. Oferty należy składać do dnia 30-04-2023. roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres:
praca@psoni-jaroslaw.org.pl

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
•Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
•Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
•Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
•posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
•podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne,
a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
•Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.