Logopeda - OREW

 

OFERTA PRACY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

 

I. Stanowisko:logopeda

II. Termin składania ofert: 31.03.2023

III. Liczba miejsc pracy: 1

IV. Wymagania:
1. wykształcenie: ukończone studia wyższe na kierunku logopedia
2. doświadczenie: mile widziane staż pracy bezpośrednio z dziećmi niepełnosprawnymi

V. Obowiązki/umiejętności:
1. Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu do terapii,
2. Współpraca z zespołem terapeutycznym oraz Radą Programową OREW,
3. Diagnozowanie potrzeb i możliwości wychowanków OREW im. K. Rajtar,
4. Konstruowanie indywidualnych programów przy współudziale zespołu specjalistów,
5. Prowadzenie terapii,
6. Dokumentowanie pracy merytorycznej wymagane na tym stanowisku,
7. Aktywne współpracowanie z innymi specjalistami oraz rodzicami wychowanków OREW,
8. Opracowywanie opinii, sprawozdań, udzielanie wskazówek, instruktaży dla pracowników, rodziców/prawnych opiekunów,
9. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym placówki,
10.Wykonywanie czynności niezbędnych do stworzenia optymalnych warunków pracy z podopiecznymi.

VI. Miejsce i warunki pracy:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy filia zamiejscowa w Oleszycach
2. umowa o pracę na czas okreslony w wymiarze pełnego etatu

VII.Wymagane dokumenty:
1. aktualne CV
2. list motywacyjny
3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela specjalista ds. kadr tel. (16) 621-53-78 wew. 126 . Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

• Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

• Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

• Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

• Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.