Dostawca / Kierowca ZAZ Jarosław

OFERTA PRACY
Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu

I.Stanowisko: Dostawca / Kierowca
II.Termin składania ofert: 31.03.2023
III.Wymagania:
1.Wykształcenie: zawodowe
2.Umiejętność nawiązywania i budowania relacji
3.Umiejętność organizacji pracy
4.Umiejętność organizacji pracy i pracy zespołowej
5.Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, kreatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie
6.Książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych
7.Prawo jazdy kat B
8.Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – warunek konieczny
U S T AWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240
Art. 29. 1. Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:
1) co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;
IV.Obowiązki:
1)planowanie dostaw według optymalnej trasy;
2)dostawa zamówień do klienta;
3)odpowiednie zabezpieczenie przewożonych produktów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie;
4)dostarczanie paragonów lub faktur i przyjmowanie gotówki oraz obsługa terminala płatniczego;
5)sprawdzanie przyjmowanych banknotów pieniężnych pod względem ich autentyczności;
6)wpłacanie gotówki do banku;
7)codzienna kontrola stanu technicznego pojazdu, w tym stanu płynów, zgłaszanie niezbędnych do wykonania napraw;
8)prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem pojazdu, w szczególności ewidencji przebiegu pojazdu i czasu pracy;
9)dbanie o pojazd, w tym regularne mycie i dezynfekcja;
V. Miejsce i warunki pracy:
1.Zakład Aktywności Zawodowej ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław
2.Umowa o pracę
3.Pakiet świadczeń socjalnych
4.Praca w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej
5.Możliwość rozwoju zawodowego
VI. Wymagane dokumenty:
1.aktualne CV
2.list motywacyjny
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Szczegółowych informacji udziela Specjalista ds. Kadr, tel. 16 621 53 78 wew. 126.
Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie, adres: PSONI Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
•Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
•Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
•Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
•podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
•Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.