KUU/DP/2131-4/1107/17

Logo EFRR

 

Przedmiotem Zapytania jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.