KRĘGI WSPARCIA

Kręgi Wsparcia

Kręgi Wsparcia to model kompleksowego wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania, w społeczności lokalnej poprzez tworzenie sieci kontaktów i relacji wokół tych osób. W procesie tym ważne miejsce zajmuje zarówno rodzina, w której żyje osoba z niepełnosprawnością, jak też środowisko specjalistów pracujących z nią na różnych etapach jej życia oraz społeczność lokalna. Wzajemna współpraca i rozumienie swoich działań wszystkich uczestników procesu ma decydujące znaczenie dla dobrego życia w społeczności oraz zabezpieczenia bezpiecznej przyszłości. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często zamykają się w swoich rodzinach i grupach. Dlatego tak ważne jest ich włączanie do aktywności oferowanych przez różne lokalne instytucje i organizacje. PSONI Koło w Jarosławiu tworzy kręgi wsparcia dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

KRĘGI WSPARCIA
adres ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
telefon 16 621 53 78
email kregiwsparcia@psoni-jaroslaw.org.pl
strona www.kregiwsparcia.pl

 OIP