Mieszkanie Wspomagane

Mieszkanie Wspomagane

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą prowadzić życie zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, jak też potrzebami i pragnieniami w małych formach mieszkaniowych, w tak zwanych warunkach chronionych. Mogą to być oddzielne domy, zespoły mieszkań, czy też pojedyncze mieszkania z zapewnionym wsparciem asystentów.

Celem Mieszkania Wspomaganego jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością warunków do życia możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego. Mieszkańcy nabywają umiejętności gospodarowania budżetem, dbania o siebie i swoje zdrowie. Doświadczają odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich konsekwencje, a takrze za innych współmieszkańców. Uczą się budowania prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów, aktywnego wykorzystywania czasu wolnego.

PSONI Koło w Jarosławiu prowadzi Mieszkanie Wspomagane dla łącznie 9 osób z niepełnosprawnościami.

Mieszkanie Wspomagane
adres ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
telefon 16 621 22 03
facebook /pawjaroslaw