O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest:
• dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie;
• wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną został zapoczątkowany w Jarosławiu w 1983 roku. Dziesięć lat później zostało powołane do życia PSONI Koło w Jarosławiu, które jest częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia rodziców, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego.

PSONI Koło w Jarosławiu wspiera codziennie ponad tysiąc dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W prowadzonych placówkach i formach kompleksowej rehabilitacji
społecznej i zawodowej organizacja zatrudnia ponad pięciuset pracowników wielu specjalności.

Wszelkie działania organizacji koncentrują się na:
• indywidualności każdego człowieka, jego możliwościach i szansach na rozwój
• normalizacji codziennego życia i jego planowaniu
• samostanowieniu i niezależności
• tworzeniu warunków do rzeczywistego włączania w główny nurt życia społecznego
• nieustającej nauce i rozwoju umiejętności

Działalność PSONI Koło w Jarosławiu finansowana jest ze środków publicznych, wpłat darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych oraz 1% podatku.