PSONI/DP/2131-18/3208/18

Wykonanie prac remontowych w filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu przy ul. Sanowa 12B w Jarosławiu na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym (znak sprawy: PSONI/DP/2131-18/3208/18)