Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu

 

Logo EFRR


Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Czysta energia
Numer i nazwa Działania: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu
Nr projektu: RPPK.03.02.00-18-0098/16
Okres realizacji projektu: 08.04.2016 r. – 30.11.2017 r.
Wartość projektu: 1 552 271,26 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 017 618,38 zł
Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Opis i cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez jego termomodernizację. Cele krótkofalowe osiągnięte bezpośrednio po realizacji projektu lub w perspektywie jednego roku: poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację obiektu, poprawa warunków osób korzystających z termomodernizowanego budynku, poprawa warunków pracy w budynku, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, wzrost wartości architektonicznej termomodernizowanego obiektu. Cele długoterminowe osiągnięte w perspektywie kilku lat poprzez realizację projektu dotyczyć będą przede wszystkim: zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku - 65 924,69 zł/rok, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię finalną - 70,86 %, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w budynku.
Przedmiotem projektu jest wykonanie następujących robót budowlanych: ocieplenie ścian fundamentowych, wymienienie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie metodą systemową ścian parteru i wykonanie tynku cienkowarstwowego, ocieplenie wełną mineralną ścian piętra, wykonanie i ocieplenie attyk, ocieplenie płyty balkonowej, ocieplenie stropodachu płytami z styropapy, wymiana okien i drzwi, wymiana rur spustowych wraz z przyłączeniami do studzienek. W ramach robót instalacyjnych: wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy z energooszczędnymi źródłami światła (LED) lub wymianę samego źródła światła na LED instalacja fotowoltaiczna z założeniem wykorzystania wytworzonej energii na bieżące potrzeby.