Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (2021)

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od 1 stycznia 2021 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na zlecenie Powiatu Jarosławskiego realizuje zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa,  pod nazwą: „Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1 zlokalizowanego na terenie Miasta Jarosławia oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego" finansowane ze środków Powiatu Jarosławskiego.

 W ramach realizowanego zadania można uzyskać:
•    informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym także  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
•    wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
•    sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
•    nieodpłatną mediację obejmującą poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc),
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku

Gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna?

W związku z pandemią COVID-19 do odwołania świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie przez telefon. Porady prawne udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 przez prawników działających w pięciu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu jarosławskiego. Osoba uprawniona może umówić się na poradę pod numerem telefonu: 16 624 62 62.

Co do zasady nasi prawnicy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

Czy do porady telefonicznej trzeba się jakoś przygotowywać?

Przede wszystkim mając umówioną wizytę na nieodpłatną poradę prawną należy upewnić się czy mamy odpowiednio naładowany telefon i czy ma on zasięg pozwalający na dodzwonienie się do nas. Tak jak podczas porady stacjonarnej, warto przygotować sobie  dokumenty dotyczące sprawy (np. decyzje, wyroki, umowy itp.) ewentualnie jakieś notatki dotyczące sprawy (w przypadku np. spraw spadkowych warto przygotować sobie drzewo genealogiczne i zadbać o zdobycie adresów wszystkich spadkobierców).

Czy na wizytę Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej trzeba się umawiać?

Z uwagi na fakt, że wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają teraz w sposób zdalny (porady udzielane są telefonicznie) konieczne jest umówienie sobie terminu porady. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  16 624 62 62.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.  Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Więcej informacji na stronie internetowej www.starostwo.jaroslaw.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zachęcamy też do śledzenia naszego profilu facebook @NPPJaroslaw dedykowanego realizowanemu zadaniu. Możecie tam Państwo znaleźć ciekawostki prawnicze, które publikujemy w ramach prowadzonej edukacji prawnej oraz bieżące informacje dotyczące naszego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  


Zadanie pn. „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 zlokalizowanego na terenie Miasta Jarosław oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego" realizowane przez PSONI Koło w Jarosławiu jest finansowane ze środków Powiatu Jarosławskiego

logotyp organizacji150jaroslaw