Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

Logo EPS Zestaw

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Tytuł projektu: Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.03.2020 r.
Wartość projektu: 1 569 422,40 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 334 007,40  zł
Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 235 415,00 zł
Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Opis i cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie do marca 2020 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 9 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego – które do tej pory pozostawały bez zatrudnienia. Osiągnięcie celu głównego projektu jest zaplanowane poprzez działania, tj.: rozszerzenie działalności ZAZ w Jarosławiu, utworzenie nowych miejsc pracy, zatrudnienie 9 osób niepełnosprawnych oraz ich wsparcie przez 2 trenerów pracy, menadżera Ciastkarni, doradcę zawodowego, psychologa, fizjoterapeutę. Te wszystkie działania przyczynią się bezpośrednio do osiągnięcia celu szczegółowego, czyli aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Ciastkarnia ZAZ w Jarosławiu - Dodatkowa rekrutacja

 Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

 Ciastkarnia ZAZ w Jarosławiu - Rekrutacja