Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" -edycja 2020-2021

Program: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” – finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach zadania  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

DOFINANSOWANIE
1 177 400 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
1 177 400 zł

Polski stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego rozpoczęło realizację  programu, którego celem jest:

Zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 60 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w roku 2021.
Uczestnicy projektu:

•     osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
•     osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
Wsparcie asystenta polegać będzie:
•    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe),
•    zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
•    załatwiania spraw urzędowych,
•    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
•    korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
•    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej,

Powyższy zakres wsparcia jest bezpłatny i może być realizowany przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdy uczestnik Programu otrzyma średnio miesięcznie 30 godzin indywidualnego wsparcia

 

mrips logo