Centrum opiekuńczo-mieszkalne

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje zadanie publiczne pn. Utworzenie i funkcjonowanie centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Powiatu Jarosławskiego”  w okresie od 17.06.2021 r. do 31.12.2021 r.
Celem zadania  jest pomoc 9 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego i dziennego.
Realizacja zadania przyczyni się również do:
•    wzmocnienia dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
•    umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
•    poprawy jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;
•    zapewnienia uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
•    włączenia uczestników programu do życia społeczności lokalnych;
•    odciążenia faktycznych opiekunów Uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności.

Grupą docelową zadania jest 9 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Przebywanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w COM daje im możliwość na godne, samodzielne, autonomiczne życie zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:
1.    Doposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w sprzęt i wyposażenie wielokrotnego użytkowania
2.    Usługi całodobowe i dzienne w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w powiecie jarosławskim prowadzone będą  w okresie 17.06.2021 – 31.12.2021.
 Osoby przebywające w Centrum obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.
W ramach pobytu w Centrum uczestnikom Programu dostarczane będą usługi opiekuńcze oraz wspierające pobyt i aktywność, które świadczone będą przez opiekunów/asystentów osób z niepełnosprawnościami  oraz kierownika Centrum . Będą to usługi świadczone w sposób:
•    zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym,
•    umożliwiającym odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą,
•    zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem,
•    gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

1.    Zaspokojenie potrzeb życiowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu
a) usługi wpierające pobyt – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
b) posiłki (wykonywane m.in. podczas treningu kulinarnego);
c) dostęp do środków przekazu (radio, tv, internet), udział minimum raz w m-cu w imprezach kulturalnych/rekreacyjnych/towarzyskich;
d) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
e) usługi wspierające aktywność uczestników.
2.    Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz wspierające aktywność osoby w Centrum dotyczą nauki albo podtrzymania maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, które realizowane będą poprzez trening:
•    umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego;
•    higieny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie działań w zakresie utrzymania higieny ciała;
•    finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych z utrzymaniem mieszkania;
•    zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;
•    kulinarny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie umiejętności niezbędnych do życia, jak nauka gotowania itp.;
•    umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany poprzez rozwijanie zainteresowań m.in. udział
•    w spotkaniach towarzyskich, wspólne wyjścia do kina i teatru, sport;
•    interpersonalny, którego celem jest ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach;
•    autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji;
•    rozwijania umiejętności integracji ze społecznością lokalną i umiejętności społecznych.

Placówka mieści się na u. Wilsona 6 b
Centrum opiekuńczo – mieszkalne działa przy wsparciu finansowym Powiatu Jarosławskiego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Centra Opiekuńczo – Mieszkalne na podstawie ustawy z dn.28.10.2018 r o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

MRIPS 300X100

 

plakat fundusz celowy 420x297 p