Ekonomizacja PSONI Koło w Jarosławiu

 

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018–2030 PROO

Nazwa zadania publicznego: Ekonomizacja PSONI Koło w Jarosławiu

Wartość dofinansowania zadania: 422 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 422 000,00 zł

 

PSONI Koło w Jarosławiu w okresie od 01.05.2022 r. – 30.04.2024 r. realizuje zadanie pn. „Ekonomizacja PSONI Koło w Jarosławiu”.
W ramach zadania realizowane są następujące działania:

1. Opracowanie strategii rozwoju PSONI Koło w Jarosławiu na lata 2022-2027.
Strategia zawierać będzie m.in.: analizy strategiczne, opis odbiorców działań organizacji, misje organizacji, główne cele strategiczne wraz ze wskaźnikami, metody realizacji celów strategicznych, plany operacyjne, harmonogramy i budżety.

2. Utworzenie i działalność Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej PSONI Koło w Jarosławiu.
Inkubator będzie tzw. parasolem dla placówek i podmiotów działających przy PSONI Koło w Jarosławiu takich jak: Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu oraz w Starych Oleszycach, Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o. i Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”.
Inkubator będzie miejscem praktyk, próbek pracy jak i samej pracy dla osób z niepełnosprawnością, miejsce wymiany doświadczeń oraz wdrażania nowych pomysłów, produktów, usług w tym innowacyjnych. Dzięki Inkubatorowi Przedsiębiorczości Społecznej osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość udziału w profilowanych formach aktywizacji zawodowej i społecznej, dzięki którym nabędą umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia i utrzymania zatrudnienia zarówno w warunkach chronionych jak i na otwartym rynku pracy.

3. Promocja usług i produktów Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej.
W ramach działania odbywać się będą indywidualne spotkania koordynatora IPS z potencjalnymi odbiorcami towarów i usług oferowanych przez podmioty działające w ramach Inkubatora. Dodatkowo przedstawiciele IPS wezmą udział w organizowanych na terenie kraju jak i Europy targach branżowych na których prezentować będą w/w produkty i usługi.

plakat BPPlakat PROO