Remont Filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu

Nazwa zadania : Remont Filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu

Finansowanie :

  1. Dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmująca rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy w kwocie 373.999,53 zł
  2. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji Województwa przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 240 154,00 zł

Dotyczy:

Remontu pomieszczeń przeznaczonych dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi  w tym: pokój wyciszeń dla osób ze spektrum autyzmu, łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sala ogólna, pokój do indywidualnego poradnictwa pedagogicznego/logopedycznego.

W celu osiągnięcia standardów w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi do 31 grudnia 2022 r oraz spełnienia wymagań w zakresie dostępności architektonicznej ŚDS

 

 plakat fundusz celowy 420x297 1