Realizacja projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje po raz pierwszy od 1.01.2021 roku projekt pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Polityki Społecznej

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 60 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w roku 2021.

W projekcie bierze udział 60 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Uczestnicy projektu otrzymują zindywidualizowane wsparcie w formie usług asystencji osobistej obejmującej wspieranie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Każdy uczestnik  ma bezpośredni wpływ na decyzje, w jaki sposób oraz w jakim zakresie usługa będzie świadczona.

 

MRIPS 300X100