Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu - Hostel to pobyt krótkookresowy/interwencyjny

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu”.  W ramach projektu został utworzony Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu przy ul. Ks. Gajeckiego 2, w którym funkcjonuje 10 uczestników w ramach pobytu dziennego oraz  hostel.

Hostel to pobyt krótkookresowy/interwencyjny z którego może korzystać osoba
z niepełnosprawnością przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Z hostelu mogą skorzystać osoby:  
a)    niesamodzielne (wymagające opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego),
b)    z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
c)    w wieku powyżej 18 roku życia,
d)    zamieszkujące na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego,
e)    wymagające wsparcia w formie usług opiekuńczych.

W ramach pobytu w hostelu osoba otrzymuje:
a) opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości, która umożliwi bezpieczny i godny pobyt w hostelu,
b) dostęp do środków przekazu (radio, tv, internet),
d) pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
e) wsparcie w zagospodarowaniu czasu wolnego.

W przypadku osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, odpłatność wynosi 1,00 zł za godzinę pobytu. Opłata pobierana jest na podstawie protokołu określającego czas pobytu w hostelu.  Odpłatność należy uiszczać z góry w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy PSONI Koło w Jarosławiu: 14 1240 2571 1111 0010 4961 3327 lub do kasy znajdującej się w siedzibie (Jarosław, ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław).

Dane kontaktowe:
Patryk Prorok – Kierownik DDP w Zarzeczu
tel: 503 914 809
mail: ddp.zarzecze@psoni-jaroslaw.org.pl