Aktywni Niepełnosprawni narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Active citizens fund4x

Od 1 października 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, nr POWR.02.06.00-00-0064/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz przetestowania przed ostatecznym wdrożeniem zmian. Będzie to najbardziej efektywna metoda modyfikacji i dodania instrumentów pozwalających na pełną realizację założeń wspierania samodzielności i wybranej przez samą osobę z niepełnosprawnością aktywności, tworzenia warunków do pełnego udziału w życiu społecznym.

W ramach projektu:

  • zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, w wyniku której zostaną zaproponowane modyfikacje funkcjonujących instrumentów i zaproponowanie nowych instrumentów w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem również propozycji zasad finansowania, w tym: opracowanie standardów funkcjonowania WTZ, wypracowanie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • zostaną przeprowadzone konsultacje środowiskowe wypracowanych propozycji zmian z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy (w tym m.in.: osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego),
  • zostanie przeprowadzony pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, w tym projektu standardów funkcjonowania WTZ, wypracowanego standardu usług asystenckich oraz mechanizmu udzielania wsparcia na reprezentatywnej próbie ich potencjalnych odbiorców i realizatorów zakończonego raportem z pilotażu i rekomendacjami,
  • zostanie dokonana modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących instrumentów i proponowanych nowych instrumentów oraz proponowanego mechanizmu wsparcia w oparciu o wyniki pilotażu i rekomendacje oraz przedstawienie projektu zmian ustawy/aktów wykonawczych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu,
  • zostaną przeprowadzone konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych lub projektu dokumentu w zakresie standardu usług asystenckich z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy,
  • zostaną wypracowane, w oparciu o wyniki pilotażu oraz przeprowadzone po jego zakończeniu konsultacje, ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji społecznej oraz harmonogramu ich wdrożenia, lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu, i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami (kampania informacyjno-promocyjna upowszechniająca standardy),
  • zostaną upowszechnione standardy funkcjonowania WTZ poprzez regionalne warsztaty skierowane do przedstawicieli wszystkich WTZ.

 

W trosce o lepszą jakość udzielanego wsparcia
Pracownicy WTZ PSONI Koło w Jarosławiu zakończyli udział w 4-dniowym szkoleniu na temat "Standardy w Warsztatach Terapii Zajęciowej". Szkolenie realizowane było w ramach projektu "Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Fundacja Królowej Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG

 

W trosce o bezpieczną przyszłość
Nadrzędna kategoria: Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

PSONI Koło w Jarosławiu przystąpiło do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu "Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z elementów pilotażu jest szkolenie Rodziców uczestników zajęć WTZ PSONI Koło w Jarosławiu. Bardzo dziękujemy prowadzącemu Panu mecenasowi Grzegorzowi Jaroszczykowi za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia i dostarczenie mnóstwa wiedzy, tak bardzo potrzebnej rodzicom martwiącym się o przyszłość swoich dorosłych dzieci z niepełnosprawnością.
Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG oraz Fundacja KróJadwigi


Dobra wiadomość

Kolejny krok w realizacji projektu "Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"
W dniu 28 października 2022 r. Zarząd PSONI Koło w Jarosławiu zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinasowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W ramach realizacji umowy PFRON przekaże środki finansowe w łącznej kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń WTZ oraz zakup wyposażenia.
Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Fundacją Jadwigi oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG
Dzięki dofinansowaniu będzie można doposażyć placówkę Warsztatu Terapii Zajęciowej i poprawić jakość pracy uczestników warsztatu.


Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Jarosławiu znalazł się w grupie 72 Warsztatów wybranych spośród 724 do udziału w pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ. Będziemy testować nowe rozwiązania aby jak najskuteczniej przygotowywać osoby
z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia, a także doposażymy placówkę
› więcej szczegółów na stronie pfron.org.pl

 

 Plakat Aktywni niepełnosprawni kolor A3 pion kolor alternatywny tekst 24.06.2022 zwiększone dof Plakat Aktywni niepełnosprawni 131022