ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU PN. „DZIENNY DOM POMOCY W JAROSŁAWIU - EDYCJA II”

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ”Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu - edycja II’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Wnioskodawca potwierdza, że posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie zbliżonym do usług realizowanych w ramach powyższego projektu przez okres 3 lat.

 

 

nowe logo FUND