Aktywna integracja w ZAZ w Starych Oleszycach

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn.:Aktywna Integracja w ZAZ w Starych Oleszycach.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r.

Opis i cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie do 30 czerwca 2026 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 14 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu lubaczowskiego. W wieku od 18 do 64 roku życia, pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach o 14 osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie zakresu prowadzonych usług i produkcji o usługi konfekcjonowania i rękodzieła, krawieckie, ogrodniczo – porządkowe oraz produkcji mebli na wymiar.

Działania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1: Rozszerzenie działalności ZAZ z siedzibą w Starych Oleszycach

1. Remont i dostosowanie lokalu, dostosowanie i doposażenie 14 stanowisk pracy oraz zaplecza – zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w ramach prowadzonych usług konfekcjonowania i rękodzieła, krawieckich, ogrodniczo – porządkowe oraz produkcji mebli na wymiar.
2. Zatrudnienie w ZAZ.
3. Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby.
4. Zakup materiałów niezbędnych do świadczenia usług i produkcji.
5. Zakup samochodu do przewozu Uczestników Projektu.
6. Dowóz Uczestników Projektu do miejsca wykonywania pracy i z powrotem.

Zadanie 2: Praca, aktywizacja społeczno – zawodowa oraz rehabilitacja w ZAZ w Starych Oleszycach.

W ramach projektu zostanie zatrudnionych 14 osób z niepełnosprawnością na 4/7 etatu w Zakładzie Aktywności Zawodowej – praca zmianowa (4 godziny dziennie pracy oraz 1 godzina przeznaczona na zajęcia rehabilitacyjne).
Uczestnicy projektu zatrudnieni zostaną na następujących stanowiskach:
• Pracownik produkcyjno- usługowy
• Pomoc stolarza
• Pomoc krawiecka
• Pomoc ogrodnika/pracownik porządkowy.
Niezbędne wsparcie Uczestnikom Projektu zapewni kadra obsługowo –rehbilitcyjna tj. trenerzy pracy (w tym trenerzy pracy/kierowcy), psycholog, doradca zawodowy oraz fizjoterapeuta.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w ZAZ, rozszerzenie i funkcjonowanie ZAZ będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami oraz rozporządzeniem w sprawie ZAZ.

Główny rezultat projekt to zatrudnienie w ZAZ i objęcie wsparciem 14 osób z niepełnosprawnościami, które po zakończeniu udziału w projekcie znajdą zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub zarejestrują się w urzędzie pracy.
Wartość projektu: 4 520 592,87 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 842 503,93 zł

2024 ZAZ O FE Tablice 80x40 programy regionalne podkarpackie

pasek 21 27 RGB