PROJEKT PN: „PRACUJEMY”

Projekt pn: „ PracujeMY ”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Tytuł projektu: PracujeMY
Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.


Wartość projektu: 1 875 436,61 zł w tym:
• Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 594 121,11 zł
• Wartość dofinansowania z dotacji celowej: 187 543,66zł
• Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 93 771,84 zł

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Opis i cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie do grudnia 2023 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego.
W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu o 12 osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie zakresu prowadzonych usług i produkcji o:
- usługi gastronomiczne: przygotowywanie i dostarczanie posiłków do indywidualnych klientów jak i tzw. klientom cateringowym (w szczególności do szkół, przedszkoli i stołówek pracowniczych) oraz rozszerzenie działalności punktu sprzedaży produktów gastronomicznych oferowanych przez ZAZ pn. „ Caffe Mobil”
- konfekcjonowanie i produkcję m.in. ekologicznej podpałki K-lumet/domków dla pszczół/ wyrobów z drewna.

Grupa docelowa:
Grupą docelową projektu jest 12 osób (6 kobiet, 6 mężczyzn) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną w wieku od 18 do 64 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

 

nowe logo FUND