PROJEKT PN: „PRACUJEMY”

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. ”PracujeMY” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca potwierdza, że począwszy od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu realizacji projektu tj 01.01.2024 r. zatrudnia 13 osób z niepełnosprawnościami na tych samych stanowiskach pracy w ramach funkcjonującego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

Projekt pn: „ PracujeMY ”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Tytuł projektu: PracujeMY
Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.


Wartość projektu: 1 875 436,61 zł w tym:
• Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 594 121,11 zł
• Wartość dofinansowania z dotacji celowej: 187 543,66zł
• Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 93 771,84 zł

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Opis i cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie do grudnia 2023 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego.
W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu o 12 osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie zakresu prowadzonych usług i produkcji o:
- usługi gastronomiczne: przygotowywanie i dostarczanie posiłków do indywidualnych klientów jak i tzw. klientom cateringowym (w szczególności do szkół, przedszkoli i stołówek pracowniczych) oraz rozszerzenie działalności punktu sprzedaży produktów gastronomicznych oferowanych przez ZAZ pn. „ Caffe Mobil”
- konfekcjonowanie i produkcję m.in. ekologicznej podpałki K-lumet/domków dla pszczół/ wyrobów z drewna.

Grupa docelowa:
Grupą docelową projektu jest 12 osób (6 kobiet, 6 mężczyzn) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną w wieku od 18 do 64 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

 

nowe logo FUND