DZIENNY DOM POMOCY W ZARZECZU

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności całodziennych usług opiekuńczych
i świadczonych w lokalnej społeczności (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej
i społecznej) dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego.

W ramach projektu planuje się rozszerzenie i działalność Dziennego Domu Pomocy (DDP)
w Zarzeczu, w tym hostelu który, będzie funkcjonował w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. W ramach działalności DDP planuje się objąć wsparciem 11 osób poprzez pobyt dzienny oraz 11 osób krótkookresową opieką (w ramach prowadzonego w DDP hostelu).

Opieka na rzecz uczestników projektu jak również aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej świadczona będzie przez wyszkoloną kadrę, w tym kierownika, psychologa, terapeutę, fizjoterapeutę oraz opiekunów.
W ramach swojej działalności Dzienny Dom Pomocy oferuje swoim uczestnikom przede wszystkim zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, dowóz do DDP i z powrotem, usługi opiekuńcze
i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, posiłki, udział w zajęciach terapeutycznych m.in. plastycznych, muzycznych, udział w rehabilitacji indywidulnej
i grupowej, dostęp do środków przekazu, udział minimum raz w miesiącu w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności
i samodzielności życiowej, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe:
Dzienny Dom Pomocy
Ul. Ks. Gajeckiego 2
37-205 Zarzecze
Joanna Chmura – Kierownik DDP w Zarzeczu
tel: 503 914 809

Osobą odpowiedzialną za sporządzanie i aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia w ramach projektu pt. „Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu” jest Magdalena Dec-Kiełbasa -– koordynator projektu, telefon 16 621 53 78,
adres e-mail: m.dec-kielbasa@psoni-jaroslaw.org.pl.

 

nowe logo FUND