Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu II

 

W okresie 1.04.2019-31.03.2022 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu-II” dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt obejmuje oddziaływaniem 89 dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną i/lub niepełnosprawnością ruchową oraz innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez zapewnienie warunków do optymalnego rozwoju w celu uzyskania maksymalnej sprawności i samodzielności, szczególnie w zakresie psychomotoryki.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydanego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania oraz miejsce zamieszkania na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego, lubaczowskiego, leżajskiego lub łańcuckiego.
Beneficjenci projektu rekrutowani są spośród dzieci i młodzieży korzystających z oferty OREW.

Program specjalistycznej terapii realizowany jest w OREW zlokalizowanym w Jarosławiu, os. Witosa 18, w jego miejscowej filii w Jarosławiu przy ul. Wilsona 6c, na ogólnodostępnej krytej pływalni oraz w Ośrodku Terapeutyczno - Jeździeckim Stowarzyszenia Miłośników Koni "Arabian" w Pawłosiowie.

W ramach projektu założono realizację następujących form wsparcia: fizjoterapia, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia EEG-Biofeedback, terapia metodą Halliwick, hipoterapia.

Formy wsparcia fizjoterapia, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna oraz terapia EEG - Biofeedback realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00, natomiast formy wsparcia terapia metodą Halliwick oraz hipoterapia realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

pawel plakat fundusz celowy 420x297