„Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu-III”.

Od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizowany jest projekt pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu-III”- dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt obejmuje oddziaływaniem 28 osób w wieku 3-25 lat
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania lub orzeczenie równoważne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydanego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania;
- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami oraz głębokim wydanego przez Poradnię psychologiczno-Pedagogiczną;
- miejsce zamieszkania na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego, leżajskiego.
Beneficjenci projektu rekrutowani są spośród dzieci i młodzieży korzystających z oferty OREW.
Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: fizjoterapia, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia zajęciowa.
Program specjalistycznej terapii realizowany jest w filii OREW zlokalizowanej w Jarosławiu, ul. Wilsona 6c w godz. od 7 do 16 od poniedziałku do piątku.

 

plakat aciapciak