Kompleksowa rehabilitacja w Ośrodku Wczesnej Interwencji szansą na wszechstronny rozwój niepełnosprawnych dzieci

 

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2022 r. Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja w Ośrodku Wczesnej Interwencji szansą na wszechstronny rozwój niepełnosprawnych dzieci”, dofinansowany ze środków PFRON.

Program specjalistycznej, kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji skierowany jest do dzieci, w wieku od 0 do 8 lat, u których niepełnosprawność wystąpiła na skutek przebiegu różnych procesów chorobowych.

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 r. liczba dzieci objętych oddziaływaniem kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu wyniosła 56.  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie, realizowanym w Ośrodku Wczesnej Interwencji, oraz analizą potrzeb najmłodszych podopiecznych, od dnia 01.04.2020 projekt został rozszerzony do 68 dzieci.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez właściwy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wiek od 0 do 8 lat (wiek w trakcie rekrutacji) oraz miejsce zamieszkania na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego i przemyskiego. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Działania w ramach projektu obejmują m.in. ustalenie wielodyscyplinarnej diagnozy (badania), która pozwoli na holistyczne zdiagnozowanie potrzeb dziecka, a więc określenie poziomu jego funkcjonowania we wszystkich sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej i rozwoju mowy. Kolejne działania to opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, prowadzenie różnych form stymulacji i terapii (fizjoterapeutycznej, psychologicznej i logopedycznej), współpraca z rodziną dziecka, monitorowanie przebiegu jego rozwoju oraz efektów terapii.
Dzięki powyższym działaniom, realizacja projektu pozwoli dzieciom na uzyskanie wielodyscyplinarnej diagnozy, jak również zapewni udział w BEZPŁATNEJ, SPECJALISTYCZNEJ terapii jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.

W ramach proejktu założono realizację następujących form wsparcia: fizjoterapia, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna. Fizjoterapia oraz terapia logopedyczna realziowana jest od poniedziałku do piatku  wgodzinach od 7.00 do 15.00, natomaist terapia psychologiczna od poniedziałku do czwartku od 13.00 do 17.00, w piątek od 13.00 do 16.00.

Program specjalistycznej terapii realizowany jest w Ośrodku Wczesnej Interwencji, zlokalizowanym w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39a.

 

popiel plakat fundusz celowy 420x297