Mieszkanie wspierane w Jarosławiu

Logo EPS Zestaw

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Tytuł projektu: Mieszkanie wspierane w Jarosławiu
Okres realizacji projektu: 15.03.2017 r. – 31.12.2018 r.
Wartość projektu: 1 774 770,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 508 554,50 zł
Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 88 752,00 zł
Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Opis i cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności całodobowych usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz aktywności społecznej 8 osób dorosłych (4 kobiety i 4 mężczyzn)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego do 31 grudnia 2018 roku wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych. W ramach projektu planuje się utworzenie i działalność mieszkania wspieranego (o charakterze pobytu stałego) dla 8 Uczestników Projektu, którym dostarczane będą usługi opiekuńcze oraz wspierające pobyt i aktywność w mieszkaniu, świadczone one będą przez opiekuna mieszkania, opiekunów, trenerów, psychologa i fizjoterapeutę.
 
Aktualności: