Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Logo EPS Zestaw

 


Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Tytuł projektu: Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.04.2019 r.
Wartość projektu: 1 999 902,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 699 916,70 zł
Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Opis i cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, mieszkających na terenie powiatu lubaczowskiego – do kwietnia 2019r. które do tej pory pozostawały bez zatrudnienia. Osiągnięcie celu głównego projektu jest zaplanowane poprzez działania, tj.: rozszerzenie działalności ZAZ w Starych Oleszycach, utworzenie nowych miejsc pracy, zatrudnienie 22 osób niepełnosprawnych oraz ich wsparcie przez 5 trenerów pracy, doradcę zawodowego, psychologa, fizjoterapeutę. Te wszystkie działania przyczynią się bezpośrednio do osiągnięcia celu szczegółowego, czyli aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

PRZEBIEG I REZULTATY PROJEKTU