Mieszkanie treningowe w Jarosławiu

 

nowe logo FUND

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Tytuł projektu: Mieszkanie treningowe w Jarosławiu
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2020 r.
Wartość projektu: 1 313 147,49 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 116 175,36 zł
Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 65 658,00 zł

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Opis i cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 24 osób dorosłych (12 kobiet i 12 mężczyzn) z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego do czerwca 2020 roku. Usługa będzie miała charakter okresowy (cykliczny) i służyć będzie w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji, które świadczone będą przez opiekuna mieszkania, trenerów i psychologa.

 Rekrutacja do projektu Mieszkanie treningowe w Jarosławiu

Zachowanie trwałości projektu - MT