Mieszkanie wspierane w Jarosławiu - Edycja II

 

Ważne!

 

Informujemy, że zaplanowane formy wsparcia w Mieszkaniu Wspieranym zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 a także sytuacją epidemiologiczną w całym kraju tj. pandemią COVID-19, oraz istniejącym ryzykiem zakażenia koronawirusem, zostaną wstrzymane do czasu istnienia zagrożenia.

Powyższa sytuacja nosi znamiona działania siły wyższej, dlatego też PSONI Koło w Jarosławiu podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu wsparcia w projekcie od 14.03.2020r. do zniknięcia działania siły wyższej.

Jednocześnie zapewniamy, że w  sytuacji zawieszenia wsparcia monitorować będziemy sytuację Uczestników Projektu w miejscu ich zamieszkania.

W przypadku ustania siły wyższej, niezwłocznie przystąpimy do realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z umowy.

 

 

MIESZKANIE WSPIERANE W JAROSŁAWIU – EDYCJA II ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Projekt jest skierowany do osób łącznie spełniających następujące kryteria:

• posiadają  znaczny stopnień niepełnosprawności
• znaczną lub głęboką niepełnosprawność intelektualną
• zamieszkują teren powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
• są wieku powyżej 18 rż.

Uczestnikom projektu oferujemy:

• całodobową usługę opiekuńczą
• 24. miesięczny pobyt w mieszkaniu wspieranym
• kompleksową rehabilitację społeczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są :

• o zapoznanie się regulaminem rekrutacji
• wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 31 stycznia  2019 r.

Miejsca składania dokumentów:

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6 b
37-500 Jarosław
tel.: 505 242 562
e-mail: mw@psoni- jaroslaw.org.pl

 

Zachowanie trwałości projektu


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

nowe logo FUND